Uchwała Nr XIV/ 90  /2008

Uchwała Nr XIV/ 90  /2008
Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 28 lutego 2008r.

w  sprawie; zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka   na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi. zm.) oraz art.  184 ust. 1 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala co  następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr XII/81/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 dokonuje się zmian:

 

       1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów   o kwotę   549.091zł.   do kwoty         15.519.798zł.

 

       2. Załącznik Nr 1 dotyczący- Planu dochodów budżetu M i G Wysoka na rok 2008 ulega zmianie       zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

             z  tego:

       - dochody bieżące w kwocie                                                                            15.333.398zł,

       - dochody majątkowe w kwocie                                                                           186.400zł.

      3.W § 1.ust. 2. zwiększa się plan dochodów dotacji celowych  na realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami o kwotę 74.346zł  do kwoty  2.758.620 zł.

 

      4. Załącznik Nr 3 dotyczący dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ulega zmianie i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

      5. Po § 1.ust. 2 dodaje się ust. 3. w brzmieniu;

    „3. dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane

        na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.”          2.000 zł.

   

      6. W § 2.ust.1. zwiększa się  plan  wydatków o kwotę  549.091zł. do kwoty          15.494.531zł.

 

     7. Załącznik Nr 2 dotyczący - Planu wydatków budżetu M i G Wysoka na rok 2008 ulega zmianie  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

     8.  § 2. ust.2  zmienia się i otrzymuje  brzmienie;

    „2.  Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:

    1)wydatki bieżące w wysokości                                                                    14.608.031zł,  w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                           7.231.411 zł,

 b) dotacje                                                                                                         398.000zł,

        c) wydatki na obsługę długu                                                                            160.000zł,

    2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości                                                886.500zł.

      Plan wydatków zadań inwestycyjnych i majątkowe w budżecie M i G Wysoka na rok 2008.     przedstawia załącznik Nr 4 do  niniejszej uchwały  budżetowej.”

 

§ 2. Dotychczasowe załączniki do uchwały budżetowej od Nr 4  do  Nr 9, w związku z wprowadzonym załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały o treści  „Plan wydatków zadań inwestycyjnych i majątkowych w budżecie M i G na rok

 

§ 3.1. W § 2. ust 4. pkt. 1.   Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 74.346zł  do kwoty  2.758.620zł.

 

     2. Załącznik Nr 3 dotyczący wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i innych zadań zleconych gminie, ulega zmianie i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

     3. W § 2. ust. 4 pkt.2. Załącznik Nr 5 dotyczący środków dla jednostek pomocniczych ulega zmianie i otrzymuje  brzmienie zgodnie z  załącznikiem  Nr 5  do niniejszej uchwały.

 

4.      1)W § 5 . ust 2) Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie ;

         „celowe w wysokości     389.443zł”

      2) W § 5. ust 2 Uchwały budżetowej po ust.2  lit. c. dodaje się lit. d) w brzmieniu:

             d) na  podwyżki dla nauczycieli w 2008r.       264.443 zł.”

    5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący innych dotacji przekazanych z budżetu na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmienia się i  otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

    6. Dotychczasowy  § 7 zmienia się i otrzymuje brzmienie;

       § 7 Określa się plan przychodów  i wydatków Zakładu Budżetowego:

       1)   przychody w wysokości                        2.310.743 zł,

       2)   wydatki  w wysokości                           2.310.743 zł.”

 

   7. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego ulega zmianie i otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

     

    8. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący  planu przychodów i wydatków Miejsko- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

           

    9. Dotychczasowy  § 9  Uchwały budżetowej  zmienia się  i otrzymuje  brzmienie;

   „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty - 785.000zł

      w tym ;

1)       na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota - 250.000 zł,

2)       kredytu długoterminowego kwota -    535.000 zł.”

 

  10. Dotychczasowy § 14. uchwały budżetowej  zmienia się i otrzymuje brzmienie:

     § 14. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu gospodarki komunalnej      zgodnie  z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

   11. Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej  dotychczasowe §§ 14-15 otrzymują brzmienie          §§ 15-16

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.