Wysoka, dnia 24 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wysoka uchwały Nr XXVII/133/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka.

Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. uchwałą oraz dokumentacją towarzyszącą, mogą zapoznać się z jego treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na urzędowej stronie BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Marek Madej