OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

Na podstawie art. 46 pkt 1), art. 3 ust. 1 pkt 8), 11) i 14), art. 21 ust. 2 pkt 6) i 7) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.], Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wysoka w rejonie wsi Mościska, Kostrzynek, Rudna, Nowa Rudna, Stare, Gmurowo, Sędziniec, Czajcze, Kijaszkowo, Młotkowo – Jądrowo, Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie, Wysoczka, Wysoka Wielka oraz miasta Wysoka w rejonie ulic Kościelnej, Dworcowej, Księdza Romana Budniaka, Generała Świerczewskiego, Placu Wolności, Świętego Walentego, Ogrodowej, Placu Powstańców Wielkopolskich i prognozy oddziaływania na środowisko,

plan uchwalono uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Nr XXVI/128/2016,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich i prognozy oddziaływania na środowisko,

plan uchwalono uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Nr XXVI/127/2016.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Marek Madej