Zarządzenie   Nr  61/2007       

Burmistrza  Miasta  i Gminy Wysoka

z dnia 29 listopada  2007r .

 

 

w sprawie : zmian w  budżecie    Miasta i Gminy Wysoka  na rok 2007

 

 

      Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt.1 ustawy  z   dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi  zm.) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr  IV  /19/2007z dnia 15 stycznia 2007 Burmistrz  Miasta i Gminy zarządza  co następuje:

 

 

§ 1.   W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2007 uchwalonym

Uchwałą Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. zmienionego

Uchwałą Nr V/30/2007 z dnia 15 marca  2007 r .

Uchwałą Nr VI/33/2007 z dnia 28 marca  2007r.

Uchwałą Nr VII/35/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwałą Nr VIII/46/2007 z dnia 31 maja 2007r.

Uchwałą Nr IX/50/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.

Uchwałą Nr X/56/2007 z dnia 24 września  2007r.

Uchwałą Nr XI/65/2007 z dnia 29 października  2007r. oraz

Zarządzeniem Nr 22/2007 z dnia 16 lutego 2007r.

Zarządzeniem Nr 43/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r.

Zarządzeniem Nr 56/2007 z dnia 16 października 2007r.

Zarządzeniem Nr 58/2007 z dnia 09 listopada 2007r.

 

dokonuję  zmiany w § 1. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007r.

przez, zwiększenie dochodów   o   kwotę                                                                          319zł  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

1.Uchwalone dochody budżetu  M   i G na 2007 rok po zmianie wynoszą;      15.152.789

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują;  

   1)Dotacje:                                            

      a  ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

           rządowej i innych  zadań   zleconych ustawami w wysokości                        3.405.974zł

      b) dotacje celową  związaną  z realizacją  zadania  na podstawie porozumienia

           z organami administracji  rządowej                                                                       3.500zł 

           Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007

           otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

    2) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane

        na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.              2.000zł .

 

§ 2. W § 2. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.

dokonuję  zwiększenia  wydatków  o kwotę                                                                    319zł

 

1.Uchwalone wydatki budżetu  M  i G na 2007 rok  po zmianie wynoszą:       15.241.843zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

              1) wydatki bieżące w wysokości                                                                 14.294.043zł

                  w  tym na:

                  a) wynagrodzenia  i  pochodne wynagrodzeń                                          6.877.929zł

                  b) dotacje                                                                                                     361.344zł

                       w  tym:

                        - podmiotowe dla instytucji kultury                                                    257.200zł                    
                       
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych       71.000 zł

                        - celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

                           obiektów zabytkowych                                                                        10.000zł  

                        - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

                           porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   

                           Gmina Wyrzysk                                                                                     8.900zł

                           Gmina Piła                                                                                              2.344zł

                        - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane w formie pomocy

                          finansowej(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       3.500 zł

                        - przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów          8.400zł

                          publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

 

              c) wydatki na obsługę długu  publicznego                                                      157.801zł

 

              2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokość                                                  947.800

                                                                                                                                                                                                     

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

                    1) wydatki;

                       a ) związane z realizacją zadań z zakresu administracji

                          rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości           3.405.974 zł

                       b)  związane  z realizacją zadań w drodze porozumień z

                          organami administracji rządowej.                                                          3.500zł

                    2) wydatki związane z realizacja zadań  w  drodze porozumień                  2.000zł         

                         - dotacja z powiatu                         

                    3)wydatki jednostek pomocniczych w wysokości                                      40.000zł

                       

 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem podjęcia.