PP.67330.6.2016.

Wysoka, dnia 19 października 2016 roku

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 23/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 19 października 2016 roku, zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mościska”.

Obiekty planowane do realizacji na działkach w obrębie Mościska nr - część dz. 149/2 oraz dz.; 165/2; 168/23; 65; 25; 26; 16; 27 oraz obrębie Wysoka Mała – nr 88; 64; 48; 15; 30/37; 5/3.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej