Przedstawiamy Państwu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka, który wyłożono do publicznego wglądu zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 11 października 2016 roku.