Zarządzenie   Nr  56/2007       

Burmistrza  Miasta  i Gminy Wysoka

z dnia 16 października  2007r .

 

 

w sprawie : zmian w  budżecie   Miasta i Gminy Wysoka  na rok 2007

 

 

      Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt.1 ustawy  z  dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr  IV /19/2007z dnia 15 stycznia 2007 Burmistrz  Miasta i Gminy zarządza  co następuje:

 

 

§ 1.   W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2007 uchwalonym

Uchwałą Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. zmienionego;

Uchwałą Nr V/30/2007 z dnia 15 marca  2007 r.

Uchwałą Nr VI/33/2007 z dnia 28 marca  2007r.

Uchwałą Nr VII/35/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwałą Nr VIII/46/2007 z dnia 31 maja 2007r.

Uchwałą Nr IX/50/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.

Uchwałą Nr X/56/2007 z dnia 24 września 2007r. oraz

Zarządzeniem Nr 22/2007 z dnia 16 lutego 2007r.

Zarządzeniem Nr 43/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r.

 

dokonuję  zmiany w § 1. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007r.

przez, zmniejszenia dochodów   o   kwotę                                                                 121.025zł  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

1.Uchwalone dochody budżetu  M  i G na 2007 rok po zmianie wynoszą:       14.841.311

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują;  

   1)Dotacje:                                                           

      a ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

           rządowej i innych  zadań  zleconych ustawami w wysokości                         3.283.328zł

      b) dotacje celową  związaną  z realizacją  zadania  na podstawie porozumienia

           z organami administracji  rządowej                                                                       3.500zł 

       Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007

       otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

   2) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane

        na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.              2.000zł .

 

§ 2. W § 2. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.

dokonuję  zmniejszenia  wydatków  o kwotę                                                            121.025zł

 

1.Uchwalone wydatki budżetu  M  i G na 2007 rok  po zmianie wynoszą:       14.995.365zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

              1) wydatki bieżące w wysokości                                                                 13.977.765zł

                  w  tym na:

                  a) wynagrodzenia  i  pochodne wynagrodzeń                                          6.865.970zł

                  b) dotacje                                                                                                     361.344zł

                       w  tym:

                        - podmiotowe dla instytucji kultury                                                    257.200zł             
                       
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych       71.000 zł

                        - celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

                           obiektów zabytkowych                                                                        10.000zł  

                        - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

                           porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   

                           Gmina Wyrzysk                                                                                     8.900zł

                           Gmina Piła                                                                                              2.344zł

                        - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane w formie pomocy

                          finansowej(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       3.500 zł

                        - przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów          8.400zł

                          publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

 

              c) wydatki na obsługę długu  publicznego                                                      157.801zł

 

              2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokość                                               1.017.600

                                                                                                                                                                                                      

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

                    1) wydatki;

                        a ) związane z realizacją zadań z zakresu administracji

                          rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości          3.283.328 zł

                       b)  związane  z realizacją zadań w drodze porozumień z

                          organami administracji rządowej.                                                          3.500zł

                          Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007

                          otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej

                          uchwały .

                    2) wydatki związane z realizacja zadań  w  drodze porozumień                  2.000zł         

                         - dotacja z powiatu                         

                    3)wydatki jednostek pomocniczych w wysokości                                      40.000zł

                        

4. Tworzy się rezerwy:

              1) ogólną w wysokości                                                                                        5.000zł

             2) celowe w wysokości                                                                                    10.000zł                   

             w tym na  nagrody specjalne za osiągnięcia dydaktyczne                               10.000zł                             

                                                                                                                                             

 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem podjęcia.