PP.67330.2.2016. Wysoka, dnia 7 października 2016 rokuOBWIESZCZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na podstawie art. 104, (49) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23/, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, art. 53 ust. 1- 4 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./, na wniosek Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, 7 października 2016 roku, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

budowa kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą teletransmisyjną w obrębie ewidencyjnym Wysoka Mała, w gminie Wysoka na działkach nr: 23, 24, 25, 26/1 i 64.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej
Otrzymują:

1. strony poprzez;

- wywieszenie na gablotach ogłoszeń (UMiG w Wysokiej, gablota sołecka Wysoka Mała)

- wywieszenie w miejscu lokalizacji inwestycji

- BIP

2. a/akta

J.P. /IF-W