PP.67330.3.2016

                                            Wysoka, dnia 12 września 2016 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2016 r., poz. 778 j.t. ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 23/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku, zostało wszczęte na wniosek Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  budowa kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą teletransmisyjną”. Obiekty planowane do realizacji na działce nr 172 leżącej w obrębie Rudna w gminie Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.     

 

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                            mgr inż. Marek Madej

 

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwest.

-  gabloty ogłoszeń (UMiG w Wysokiej, Rudna)

- BIP

2. a/akta

JP