UCHWAŁA Nr VIII/ 45 /2007

Rady Miasta  i  Gminy  Wysoka

z dnia   31  maja    2007r.

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla   Powiatu Pilskiego w 2007 roku.

 

 

Na podstawie art. 10   ust.  2  i art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz.1591 ze zmianami)   oraz  art. 167 ust.2 pkt. 5 i art.  175   ustawy z dnia 30 czerwca  2005r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami )  Rada Miasta i Gminy Wysoka  uchwala, co następuje:

 

 

 

§1. Udziela się pomoc finansową w kwocie  1.500zł. ( słownie; jeden tysiąc pięć złotych ) dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej  Policji w Pile służącego  do przemieszczania się funkcjonariuszy –przewodników  wraz z psami tropiącymi. 

 

 

§2. Warunki przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w § 1  określi  umowa podpisana pomiędzy  Burmistrzem Miasta i Gminy Wysoka a  Zarządem  Powiatu Pilskiego.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.