ZPP.271.2.2016                                                                     Wysoka, dnia 9 sierpnia 2016 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe polegające na dowozie uczniów z terenu Gminy Wysoka do Samorządowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wysokiej i Szkól w Pile w terminie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku ”

           Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

I. Jako najkorzystniejszą  ofertę wybrano:

Dla części I autobus:

DAV TRANS Dawid Bohn

 Ul. Dworcowa 10, 89-320 Wysoka  

za cenę: 3,60 zł brutto za 1 przejechany km

Dla części II bus:

Usługi Transportowe, Handel Artykułami Przemysłowymi, Stanisław Ciesielski

Ul. Strzelecka 5a/2, 89-320 Wysoka  

za cenę 1,51 zł brutto za 1 przejechany km  

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

Treść ofert odpowiada treści SIWZ, Wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu. W/w oferty uzyskały największą liczbę punktów dla danej części zamówienia.

 

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Punktacja  kryterium – cena i czas podstawienia autobusu/busa zastępczego

1. 

Usługi Transportowe, Handel Artykułami Przemysłowymi, Stanisław Ciesielski

89-320 Wysoka

Autobus: 83,62pkt+5pkt=88,62 pkt

Bus: 95,00pkt+5pkt=100,00 pkt

2.

Dav Trans, Dawid Bohn,

Ul. Dworcowa 10,  89-320 Wysoka

Autobus: 95pkt+2,5 pkt=97,50 pkt

 

II. Odrzucono, wykluczono Wykonawców – n/d

III. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie zgodnym z art. 94 ust.  1 pkt 2  ustawy P.Z.P. stosownie do sposobu zawiadomienia Wykonawcy.   

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – wszyscy 

2. a/akta