ZARZĄDZENIE  Nr 177/2016

Burmistrza  Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 21 lipca 2016 r.

 

 

w sprawie ustalenia terminu i miejsca, w którym przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa Sołectwa Mościska.

 

            Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.   2016. 446) oraz § 20 ust. 2 uchwały nr XXXIII/222/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28.10.2005 r. w sprawie statutu sołectwa Mościska, (opublikowanym w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 163,  poz.  4380) zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. W związku ze złożoną rezygnacją,  wybory Sołtysa  Sołectwa Mościska zostaną przeprowadzone w dniu 30 lipca 2016 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Mościskach.

            2. Proponowany porządek zebrania wiejskiego, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Wioletcie Kołodziej inspektorowi ds. obsługi Rady Miasta i Gminy.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

/-/ Marek Madej

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1

do Zarządzenia Nr 177/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

 z dnia 21 lipca 2016 r.

 

 

Proponowany porządek

zebrania wiejskiego Sołectwa Mościska,

które odbędzie się w dniu 30 lipca 2016 r. tj.  sobota,  o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w Mościskach

 

1.     Sprawy organizacyjne:

·       a) otwarcie zebrania,

·       b) stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności,

·       c) wybór przewodniczącego zebrania,

·       d) przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.

 

2.     Wybór Komisji Skrutacyjnej:

·       a) zgłaszanie członków Komisji Skrutacyjnej.

 

3.     Przeprowadzenie wyboru Sołtysa:

·       a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

·       b) przedstawienie zasad głosowania,

·       c) przeprowadzenie tajnego głosowania,

·       d) ustalenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

 

4.     Wolne wnioski.

5.     Zakończenie zebrania