Wysoka, dnia 23 czerwca 2016 r.

 

 

Rozeznanie rynku na wykonanie studium wykonalności

 

Miasto i Gmina Wysoka z siedzibą w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, planuje powierzenie wykonania studium wykonalności na inwestycję infrastrukturalną, która obejmować będzie:

- budowę drogi dla rowerów na odcinku Czajcze - Wysoka (2,1 km),

- budowę ul. Akacjowej w Wysokiej (0,9 km),

- budowę parkingu buforowego przy Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka,

- budowę parkingu buforowego przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej.

 

Planuje się dofinansowanie projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

 

Studium wykonalności będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Usługa winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem krajowym i unijnym.

 

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy do przesłania oferowanej przez Państwa wstępnej kalkulacji cenowej na ww. usługę.

 

Prosimy również o wskazanie proponowanego terminu realizacji usługi.

 

W ramach kalkulacji prosimy o wskazanie ceny netto w złotych ze wskazaniem stawki podatku VAT za wykonanie usługi.

 

Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Informacja ma na celu rozpoznanie rynku firm świadczących przedmiotowe usługi i uzyskania wiedzy na temat kosztów tych usług.

 

Prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: fundusze@gminawysoka.pl.

 

Kontakt telefoniczny: p. Monika Czemko-Kowalska, tel. 67 287 10 04 wew. 52.