Wysoka, 16 czerwca 2016 r.

 

Rozeznanie rynku na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją kanalizacji sanitarnej, budową zbiornika retencyjnego ścieków i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę

Miasto i Gmina Wysoka , z siedzibą w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, planuje powierzenie wykonania dokumentacji projektowej związanej z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej, budową zbiornika retencyjnego ścieków przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka.

Planuje się dofinansowanie projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wysoka.

 

Zakres usług:

- wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Usługa winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem krajowym i unijnym.

 

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy do przesłania oferowanej przez Państwa wstępnej kalkulacji cenowej na ww. usługę.

 

Prosimy również o wskazanie proponowanego terminu realizacji usługi.

 

W ramach kalkulacji prosimy o wskazanie ceny netto w złotych ze wskazaniem stawki podatku VAT za wykonanie usługi.

 

Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Informacja ma na celu rozpoznanie rynku firm świadczących przedmiotowe usługi i uzyskania wiedzy na temat kosztów tych usług.

 

Prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: fundusze@gminawysoka.pl.

 

Kontakt telefoniczny: p. Monika Czemko-Kowalska, tel. 67 287 10 04 wew. 52.