Wysoka, dnia 16 czerwca 2016 r.

 

 

Rozeznanie rynku na wykonanie studium wykonalności

 

Miasto i Gmina Wysoka z siedzibą w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, planuje powierzenie wykonania studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy Samorządowe Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka.

 

Planuje się dofinansowanie projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.

 

Studium wykonalności będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego z projektem w ramach poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

 

Wymagane załączniki do studium wykonalności:

1) Kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z działaniami Europejskiego Funduszu Społecznego (należy uwzględnić kwestie demograficzne, analizę ekonomiczną inwestycji po zakończeniu projektu),

2) Analiza potrzeb/trendów demograficznych na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat),

3) Analiza opcji wykazująca, że inne alternatywy wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne (w sytuacji udokumentowanego braku możliwości adaptacji istniejących obiektów).

 

Usługa winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem krajowym i unijnym.

 

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy do przesłania oferowanej przez Państwa wstępnej kalkulacji cenowej na ww. usługę.

 

Prosimy również o wskazanie proponowanego terminu realizacji usługi.

 

W ramach kalkulacji prosimy o wskazanie ceny netto w złotych ze wskazaniem stawki podatku VAT za wykonanie usługi.

 

Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Informacja ma na celu rozpoznanie rynku firm świadczących przedmiotowe usługi i uzyskania wiedzy na temat kosztów tych usług.

 

Prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: fundusze@gminawysoka.pl.

 

Kontakt telefoniczny: p. Monika Czemko-Kowalska, tel. 67 287 10 04 wew. 52.