O G Ł OS Z E N I E   O    U N I E W A Ż N I E N I U

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA,

z dnia 26. 04. 2016 r.

DOTYCZĄCE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wyznaczenia korytarza technologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej
400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka

 

Unieważniam ogłoszenie z dnia 26. 04. 2016 r. dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wyznaczenia korytarza technologicznego budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wyznaczenia korytarza technologicznego budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowiskom miało się odbyć w terminie w dniach od 4 maja do 25 maja 2016 r. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planowano na dzień 12 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, w sali nr 17, o godz. 1100. Natomiast termin składania uwag został wyznaczony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Marek Madej