O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 kwietnia 2016 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
na terenie gminy Wysoka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr X/48/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wyznaczenia korytarza technologicznego budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka, obejmującego obszar wsi Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 maja do 25 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w sali nr 17, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, w sali nr 17, o godz. 1100.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2016 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, pok. nr 17 i 25 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, e-mail: office@gminawysoka.pl Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Marek Madej