ZARZĄDZENIE Nr 132/2016
BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  WYSOKA
 z dnia 8 lutego 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 marca  2014 r. w sprawie  zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 2014.2535) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Wysoka:
1) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wysoka,
2) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez  Miasto i Gminę Wysoka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, wniesienie uwag i ewentualna akceptacja projektów, o których mowa w pkt.1.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 8 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r.

§ 3. Projekty uchwał  o których mowa w §1 udostępnione zostaną mieszkańcom na stronie internetowej Miasta i Gminy, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie składać można pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Adres office@gminawysoka.pl

§ 5. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialna jest Pani Halina Borowczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka przy współudziale Pani Donaty Grabek inspektora ds. organizacyjnych.

§ 6. Z przebiegu konsultacji projektu sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka
/-/ Marek Madej