OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 19 stycznia 2016 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 stycznia do 18 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-230 Wysoka sala nr 17, w godzinach urzędowania oraz o opublikowaniu na urzędowej stronie gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium, rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-230 Wysoka, w sali nr 17.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-230 Wysoka e-mail:

office@gminawysoka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z ww. projektem oraz z dokumentacją sprawy oraz możliwości wnoszenia uwag w sposób określony wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie korytarza technologicznego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 KV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej