OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 29 grudnia 2015 roku

o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy przygotowaną na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka, sporządzanego w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.


Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.] zawiadamiam o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy przygotowaną na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka, sporządzanego w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Do dokumentacji sprawy należą projekt planu przestrzennego, prognoza oddziaływania na środowisko, ekofizjografia, stanowiska innych organów wyrażone przed opiniowaniem i uzgodnieniami oraz opinia komisji urbanistycznej. Dokumentacja będzie udostępniona w okresie od 6 stycznia 2016 roku do 5 lutego 2016 roku włącznie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, – sala nr 17.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, - Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, - ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, - Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

- na adres: office@gminawysoka.pl

w terminie do 26 lutego 2016 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej