OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 29 grudnia 2015 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka

w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich oraz wyznaczeniu terminu dyskusji publicznej.


Na podstawie art. 17 pkt 9) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu. Dokument będzie udostępniony w okresie od 6 stycznia 2016 roku do 5 lutego 2016 roku włącznie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, – sala nr 17. Zawiadamia się jednocześnie, że dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami wyznacza się na dzień 14 stycznia 2016 roku. Dyskusja odbędzie się w miejscu wyłożenia w godzinach pracy urzędu.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w terminie do dnia 26 lutego 2016 roku.


Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej