OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się w dniu 15 i 16 grudnia 2015 roku.

Wypłata stypendium nastąpi, po uprzednim przedłożeniu faktur na zakup artykułów szkolnych. Wartość zakupionych artykułów szkolnych musi być równa wartości przyznanego stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium można odebrać w biurze nr 24, II piętro (od 8 grudnia 2015 roku).

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej