OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE MAJĄTKU RUCHOMEGO UŻYWANEGO PIECA OLEJOWEGO C.O. FIRMY BUDERUS o mocy 35 kW, rok produkcji 1998

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach informuje, że wystawia na sprzedaż stalowy piec olejowy centralnego ogrzewania firmy Buderus, nr fabryczny 038551 o mocy 35 kW, rok produkcji 1998.

Wartość pieca na dzień 17.11.2015 roku wynosi: 2.500,00 zł i jest to minimalna kwota za oferowany piec

2. Piec można oglądać w dniach od 01.12.2015 r. – 14.12.2015 r. w godz. od 8.00. – 12.00 w Szkole Podstawowej w Mościskach – była Filia w Starem, gm. Wysoka (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na Załączniku Nr 1 /Formularz oferty/ z dopiskiem:

oferta na zakup pieca centralnego ogrzewania.

4. Termin składania ofert: 15.12.2015 r. do godz. 12.30.

5. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa w Mościskach, 89-320 Wysoka,

gabinet Dyrektora

6. Kryterium wyboru oferty: najwyższa oferowana cena

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2015 r. o godz. 13.00.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższa cenę.

8. Osoba do kontaktów: Pani Maria Szerement, tel. 693504777– Dyrektor Szkoły

9. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia o złożeniu najwyższej oferty cenowej.

Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy Szkoły Podstawowej.

UWAGA:

Demontaż i transport kotła do siedziby kupującego zapewnia na własny koszt Kupujący.