ZPP.271.3.2015 Wysoka, dnia 28 września 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2015 roku”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Ul. Strzelecka 1

89-320 Wysoka

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja kryterium: cena i czas uruchomienia kredytu

1.

2.

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Ul. Strzelecka 1

89-320 Wysoka

Nadnotecki Bank Spółdzielczy

Ul. Kościuszki 41, 89-340 Białośliwie

99,0pkt+1pkt=100 pkt

76,14pkt+1pkt=77,14 pkt

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka