ZPP.271.2.2015 Wysoka, dnia 28 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Mała, gm. Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r.,, poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Ryszard Serówka

Batorowo 14, 77-420 Lipka

Uzasadnienie wyboru ofert:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W/w oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja kryterium – cena i skrócenie terminu wykonania zamówienia

1.

TERRA PLUS, sp. z o.o.,

ul. Jesionowa 1, 77-420 Lipka

51,52 pkt+0pkt=51,52 pkt

2.

PPUH „Hurt-Trans-Kawiko”, Władysław Szyling

Ul Starodworcowa 12, 89-410 Więdzbork

66,70pkt+10pkt=76,70 pkt

3.

Zakład Usługowo-Handlowy, Usługi Sprzętem Budowlanym, Wojciech Kaczmarek

ul. Rolna 23, 64-820 Szamocin

82,70pkt+10pk=92,70pkt

4.

Firma Usługowo-Handlowa, Mirosław Ruszkowski,

ul. Kieniewicza 16/5, 64-915 Jastrowie

90pkt+5pkt=95,00pkt

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Ryszard Serówka

Batorowo 14, 77-420 Lipka

86,01pkt+10pkt=96,01pkt

6.

Zakład Sprzętowo-Transportowy, Czesław Pawłowski

Ul. Towarowa 1,89-500 Tuchola

55,33pkt+10pkt=65,33 pkt

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka