Urząd Miasta i Gminy Wysoka
informuje o wolnym stanowisku obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Nazwa stanowiska – opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)
Wymiar czasu pracy – 3 etatu, 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku)
Data zatrudnienia – 01 września 2015 roku.

 Osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, na stanowisku opiekuna posiada status pracownika samorządowego.
 

W związku z powyższym kandydat musi spełnić nw. warunki:
1)jest obywatelem polskim
2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3)posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Oprócz tego, z uwagi na charakter pracy z dziećmi i młodzieżą, kandydata winny cechować:
1)opiekuńczość
2)odpowiedzialność
3)opanowanie
4)wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku mogą składać nw. dokumenty:
1)podanie (list motywacyjny)
2)świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające poziom wykształcenia
3)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz z pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty, o których mowa wyżej można składać listownie lub osobiście w pok. Nr 27 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w terminie do 31 lipca 2015 r., do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie, zostaną odrzucone. O wyborze oferty, kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 17 sierpnia 2015.
Wysoka, 13 lipca 2015 r.