OGŁOSZENIE


Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej poszukuje osobę chętną do poboru opłaty targowej na targowisku miejskim w Wysokiej.

Kandydat na inkasenta winien cechować się:

  1. nieposzlakowaną opinią

  2. odpowiedzialnością i dużym poczuciem obowiązku

  3. dyspozycyjnością.

Maksymalne wynagrodzenie ustala się na 10% od osobiście pobranej opłaty targowej w wysokości ustalonej przez Radę Miasta i Gminy Wysoka.

Osoby zainteresowane proszone o składanie pisemnych ofert w terminie do 31 lipca 2015 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędupok. Nr 27 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 10 sierpnia 2015 r., tj. poniedziałek o godz. 10.00 w sali narad tut. Urzędu.

Oferty, które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane.
Wysoka, 13 lipca 2015 r.