Uchwała Nr  VII/  35    /2007

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 26  kwietnia 2007r.

 

 

w sprawie : zmian w  budżecie  Miasta i Gminy Wysoka  na rok 2007

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z  zm.) oraz art.  184 ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka  uchwala co następuje:

 

§ 1.  W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2007 uchwalonym

Uchwałą Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. zmienionego

Uchwałą Nr V/30/2007 z dnia 15 marca  2007 r.

Uchwałą Nr VI/33/2007 z dnia 28 marca  2007 r. oraz

Zarządzeniem Nr 22/2007 z dnia 16 lutego 2007r.

 

wprowadza  się następujące  zmiany;

W § 1. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.

dokonuje się zwiększenia dochodów   o kwotę                                                         194.422zł.

 

1.Uchwalone dochody budżetu  M i G na 2007 rok po zmianie wynoszą:        14.586.280zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.Dochody,o których mowa w ust.1 obejmują;                                                            

  -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

    rządowej i innych  zadań zleconych ustawami w wysokości                               3.196.638 zł.

 

  -dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane

    na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.                2.000zł.

           

§ 2. W § 2. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.

dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę                                                         194.422zł.

 

1.Uchwalone wydatki budżetu  M i G na 2007 rok  po zmianie wynoszą:       14.740.334zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

              1) wydatki bieżące w wysokości                                                        13.738.034zł.

                  w tym na:

                  a) wynagrodzenia  i pochodne wynagrodzeń                                          6.828.170zł.

                  b) dotacje                                                                                               342.944zł.

                       w tym:

                        - podmiotowe dla instytucji kultury                                                   247.200zł.             
                       
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych       71.000zł.

                        - celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

                           obiektów zabytkowych.                                                                       10.000zł. 

                        - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

                           porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

                           Gmina Wyrzysk                                                                                    8.900zł.

                           Gmina Piła                                                                                             2.344zł.

                        - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane w formie pomocy

                          finansowej(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      3.500 zł

              c) wydatki na obsługę długu  publicznego                                                     187.400zł.

              2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokość                                        957.300zł.

   Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie i  otrzymuje brzmienie zgodnie z  załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

                    1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

                     rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości               3.196.638 zł.

                    2)wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień.                   2.000zł.                         

                    3) wydatki jednostek pomocniczych  w wysokości                                    40.000zł

 

3. Tworzy się rezerwy:

              1) ogólną w wysokości                                                                                     33.298zł.

              2) celowe w wysokości                                                                                    66.000zł.                   
a)   na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników            56.000zł

b)   na nagrody specjalne za osiągnięcia dydaktyczne                                  10.000zł                            

                                                                                                                                             

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

                  

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka 


          Jan Oleszak