PP.6721.1.2015.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 19 maja 2015 roku

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie

Placu Powstańców Wielkopolskich.

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.] zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka, sporządzanego w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, opracowywanego na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr VI/39/2015 z dnia 27 marca 2015 roku.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, - Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, - ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, - Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

- na adres: office@gminawysoka.pl

w terminie do 19 czerwca 2015 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej