Zarządzenie   Nr  22  /2007

Burmistrza  Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 16 lutego  2007r.

 

 

w sprawie : zmian w  budżecie  Miasta i Gminy Wysoka  na rok 2007

 

 

      Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt.1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr  IV/19/2007z dnia 15 stycznia 2007 Burmistrz  Miasta i Gminy zarządza  co następuje:

 

 

§ 1.  W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2007 uchwalonym

Uchwałą Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. dokonuję zmiany w § 1. uchwały przez,

zwiększenie dochodów   o kwotę                                                                                    3.890zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

Uchwalone dochody budżetu  M i G na 2007 rok po zmianie wynoszą:       

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości                                        14.272.148zł

 

2.Dochody,o których mowa w ust.1 obejmują;                                                            

  -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

    rządowej i innych  zadań zleconych ustawami w wysokości                               3.132.538 zł.

    zgodnie z załącznikiem Nr 3;

           

§ 2. W Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. dokonuje się zmiany § 2.

Uchwały przez  zwiększenie wydatków  o kwotę                                                         3.890zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

Uchwalone wydatki  po zmianie wynoszą: 

  

1. Ustala się wydatki  budżetu na rok 2007 w wysokości                                      14.223.766 zł.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

              1) wydatki bieżące w wysokości                                                                13.494.966zł.

                  w tym na:

                  a) wynagrodzenia  i pochodne wynagrodzeń                                               6.837.270zł.

                  b) dotacje                                                                                                  338.600zł.

                       w tym:

                        - podmiotowe dla instytucji kultury                                                            245.200zł             
                        
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                   71.000zł

                        - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

                           porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             8.900zł

                        - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane w formie pomocy

                          finansowej(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               3.500 zł

                        - celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

                          obiektów zabytkowych                                                                           10.000zł

                       c) wydatki na obsługę długu                                                                   187.400zł.

 

              2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokość                                                 728.800zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem

     wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach  2007-2009.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

                    1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

                     rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                          3.132.538zł.

                    zgodnie z załącznikiem Nr 3

                    2)wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień

                      z organami                                                                                                12.400zł.

                     zgodnie z załącznikiem Nr 5                                                                                                                                     

                    3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości                                             40.000zł

                       zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

 

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka 

mgr inż. Marek Madej