Zarządzenie    Nr  27/2007

Burmistrza Miasta Gminy Wysoka

z dnia 16 marca 2007 r.

 

 

 

 

w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wysoka  oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za  2006 roku.

 

 

                        Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

     § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu miasta gminy Wysoka  za  2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

 

 

     § 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  instytucji kultury tj. (Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej ) w brzmieniu określonym załącznikiem  Nr II do niniejszego zarządzenia.

 

 

     §  3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dnia podjęcia. 

 

                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                Marek Madej