Zarządzenie  Nr   7 /2007

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 16 stycznia  2007r.

 

 

w sprawie : Prognozy kształtowania długu publicznego.

  

 

            Na podstawie art.172 ust.1 pkt.2  z związku  z art.184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r..( Dz U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)   zarządzam co następuje :

 

§ 1. Ustala się prognozę kształtowania się spłaty i długu publicznego  zgodnie z załącznikiem Nr 1 od niniejszego zarządzenia .

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2007r. jednocześnie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   
 

Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka
/-/ Marek Madej