ZPP.271.12.2014 Wysoka, dnia 28 października 2014 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację pomieszczeń szkolnych na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem w miejscowości Kijaszkowo, gm. Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r.,, poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

I. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

SKÓR-BUD, Usługi Remontowo-Budowlane

Damian Skóra

Ul. Dworcowa 12

64-820 Szamocin

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

WI-BUD, Mariusz Kleczka

Kijaszkowo 21,

89-321 Tłukomy

76,09

2.

Zakład Ogólnobudowlany MARK , Mariusz Kądziołka

Ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

82,09

3.

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”

Roman Witkowski, ul. K. Zaidlera 1

64-850 Ujście

Oferta odrzucona

4.

Weser-Aluminium – H.I.G. Polska sp. z o.o.

Ul. Wodociągowa 1

66-500 Strzelce Krajeńskie

67,69

5.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36, 64-800 Chodzież

72,83

6.

Zakład Usługowo-Handlowy, Zbigniew Szydłowski

Ul. Konopnickiej 71

64-915 Jastrowie

71,87

7.

Usługi Remontowo-Budowlane AD-BUD,

Adam Wójcik

Ul. Orzeszkowej 32

64-830 Margonin

86,04

.8.

SKÓR-BUD, Usługi Remontowo-Budowlane

Damian Skóra

Ul. Dworcowa 12

64-820 Szamocin

100,00

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka