ZPP.271.10.2014 Wysoka, dnia 21 października 2014 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Tłukomach, gm. Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń , W. Gęsicki

Ul. Abramowicka 45A

20-442 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

SIMBA s.c. M. Cwierzeń, W. Gęsicki

Ul. Abramowicka 45 A,

20-442 Lublin

100,00

2.

Zakład Stolarski Waldemar Nowak

Zębowo, ul. Lipowa 22

64-310 Lwówek

94,16

3.

AVIS, Ekologiczne Place Zabaw, Avis. S.c.

Marek Małecki, Karina Małóecka

Ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin

67,83

4.

Magic Garden, Daniel Gacek

ul. Wyszyńskiego 60A,

88-095 Mirków

77,28

5.

Croquet sp. z o.o., Szczodre

Ul. Trzebnicka 81,

55-095 Mirków

79,57

6.

Saternus Distribution, sp. z o.o., sp. Komandytowa

Ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

55,95

7.

Pro-Sympatyk, Piotr Janelli

Ul. Baciarellego 10B/10

51-649 Wrocław

69,18

8.

Inter-Flora sp. z. o.o.

Ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

57,49

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka