Adaptacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem w miejscowości Kijaszkowo, gm. Wysoka
Numer ogłoszenia: 333592 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka , pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie, tel. (67) 2871004, faks (67) 2871004.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysoka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem w miejscowości Kijaszkowo, gm. Wysoka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Adaptacji pomieszczeń szkolnych na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem w miejscowości Kijaszkowo, gm. Wysoka. Zakres robót obejmuje: a) branża budowlana - roboty zewnętrzne - wykonanie chodnika - utwardzonego dojścia do budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie stropodachu i fundamentów budynku, roboty dekarskie i malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, wymiana posadzek, ułożenie glazury na ścianach i posadzkach, prace malarskie wewnątrz budynku, b) instalacje sanitarne: wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania (w tym prace w pomieszczeniu kotłowni), i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, c) wyposażenie świetlicy w meble i sprzęt kuchenny - wyposażenie świetlicy: (dostawa i montaż) meble kuchenne - 4 szafki wymiar 60 cm x 52 cm x 80cm - 1 szafka 30 cm x52 cm x 80 cm - 2 szafki górne wymiar 60 cm x 30 cm x 60cm - 1 szafka górna wymiar 30 cm x 30 cm x 60 cm - 1 szafka pod zlewozmywak wymiar 80 cm x 52 cm x 80cm - Zlewozmywak dwukomorowy wymiar 80cm x 40 cm, nierdzewny - Okap kuchenny z filtrem wymiennym ,szerokość - 60 cm, stal lakierowana z elementami szkła Regały do kuchni 4 sztuki , wymiar 46x122x182 cm, metal chromowany Stoły i krzesła Stoły - 10 sztuk, wymiary 110 cm x 68 cm x 75 cm, blat grubość 2,8 cm-3,0 cm z obustronnie melamilowej płyty, Krzesła - 40 sztuk, na 4 stalowych chromowanych nogach, siedziska średnica 40 cm ze skóry ekologicznej, Kuchenka gazowa - 4-ro palnikowa, kuchenka na gaz butlowy Lodówka - Wym. (wys. x szer. x głęb.) maksymalnie 175x60x65, klasa energetyczna min. A+.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.33.20.00-3, 45.44.30.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 39.12.12.00-8, 39.11.21.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.02.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium - 8.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który Oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto (słownie złotych: stopięćdziesiąttysięcyzłotych) oraz udokumentuje, że robotę te wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ją ukończył.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a ponadto wykaże osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę i jakość lub kierowanie robotami budowlanymi.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz OFERTA, 2. Kosztorys ofertowy -opracowany metodą uproszczoną, 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, 4. Dowód wniesienia wadium, 5. Informacja o zleceniu robót podwykonawcom -jeżeli dotyczy, 6. Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 7. informacja nt. grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy między innymi w następujących sytuacjach: a)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy wniesiono odwołanie lub skargę do sądu i po ich rozstrzygnięciu wskazany w SIWZ termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki, aby zamówienie zrealizować z należytą starannością, b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, c) zmiany terminów oraz zasad płatności - na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 4 lit. a, d) zamiany technologiczne, w szczególności - konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych, technicznych , w sytuacji gdy zastosowanie przewidywanych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, e) wprowadzenie przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zmian w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem skutków finansowych tych zmian. f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty realizacji zaniechanego zakresu zadania, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, g) zmiana stawek VAT na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, h) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia - za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zakres wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie w sytuacji, gdy nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienia publiczne dotychczasowy podwykonawca, i) zmiana innych postanowień umownych w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminawysoka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zadania dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie