ZPP.271.8.2014

Wysoka, dnia 25 września 2014 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wysoka"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Dla części I zamówienia:

Moje Bambino, Sp. z o.o. , Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

Dla części II zamówienia:

Jul-Dom, Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treści ofert odpowiadają treści SIWZ, Wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium - najniższej ceny

 

1.

 

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93428 Łódź

- na część I zamówienia

 

 

100,00

 

2.

 

Jul-Dom, Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

- na część II zamówienia

 

 

100,00

 

Mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka