ZPP.271.9.2014

Wysoka, dnia 22 września 2014 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w Mościskach i Wysokiej Małej oraz zagospodarowanie boiska wiejskiego w miejscowości Młotkowo, gm. Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Dla części I:

CROQUET Sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Dolpo, sp. zo.o.,

ul. Andersena 15

71-799 Szczecin

85,64

2.

JUL-DOM, Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6

71-172 Szczecin

60,20

3.

Croquet sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

100,00

4.

Inter-Flora sp. z o.o.

Ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

73,77

Dla części II:

Zamawiający postępowanie unieważnił ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka