<>

UCHWAŁA NR XLV/288/2010

RADY MIASTA I GMINY  WYSOKA

z dnia 29 czerwca 2010r.

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami:  z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami: z 2005r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r.  Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r: Nr 47, poz. 278) oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami: z 2002r. Nr 144, poz.1204, z 2003r. Nr 137, poz.1302, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172, z 2008r. Nr 157, poz. 976, z 2009r. Nr 118, poz. 989), Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

1)    za odbiór odpadów komunalnych:

- w budynkach mieszkalnych 25 zł (brutto) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc;

     - w pozostałych obiektach   200 zł (brutto) za 1 m3 odpadów komunalnych:

2)    za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 200% obowiązującej taryfy  na terenie miasta i gminy, bez uwzględnienia dotacji z budżetu miasta i gminy.

 

§ 2. Górne stawki opłat, o których mowa w §1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W stosunku do tych właścicieli nieruchomości zostaną zastosowane górne stawki opłat, które są wyższe od stawek stosowanych przez firmę wywozową.

 

§ 3. Traci moc uchwała  nr XV/110 /2008 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.