ZPP.271.5.2014 Wysoka, dnia 30lipca 2014 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z zagospodarowaniem boiska  w miejscowości Jeziorki Kosztowskie, gm. Wysoka”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

 

I. Jako najkorzystniejszą  ofertę wybrano:

JUL-DOM, Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6

71-172 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

 

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

JUL-DOM, Przemysław Mazurkiewicz 

Ul. Mochnackiego 17/6

71-172 Szczecin

 

100,00

 

 

 

 

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka