PP.67300.1.2014.

Wysoka, dnia 30 sierpnia 2014 roku

DECYZJA

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 rok u - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, w odniesieniu do art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm./,

umarzam postępowanie

wszczęte w dniu 25 czerwca 2014 roku, na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;

- budowie kompleksu sportowego z boiskiem, placem zabaw i wiatą oraz budowie zjazdu publicznego z drogi publicznej,

planowanej do realizacji na działce nr 21/1 leżącej w obrębie wsi Wysoka Mała, w gminie Wysoka.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, złożył wniosek w sprawie wycofania wniosku i umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego z boiskiem, placem zabaw i wiatą oraz budowie zjazdu publicznego z drogi publicznej, planowanych do realizacji na działce nr 21/1 leżącej w obrębie wsi Wysoka Mała, w gminie Wysoka.

Inwestor swoją prośbę umotywował zmianą stanowiska w kwestii rentowności przedsięwzięcia, co do którego w toku procedury wykazano konieczność dokonania wyłączeń części gruntów inwestycyjnych z produkcji rolniczej.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego może następować wyłącznie na wniosek inwestora. Wycofanie przez Inwestora wniosku spowodowało, iż postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 105 § 2 organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, gdy wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawił oświadczenie dotyczące stron (o nie wnoszeniu sprzeciwu) oraz zapewnienie o zabezpieczeniu interesu społecznego. Organ prowadzący sprawę uwzględnił fakt, iż oświadczenia przedłożył reprezentant administracji publicznej posiadającej walor zaufania społecznego, toteż rzecz oświadczaną uznał za udowodnioną.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka umarza sprawę.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej

Otrzymują:

1. Inwestor;

- w imieniu Miasta i Gminy Wysoka

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

2. Państwo Andrzej i Dorota Kaliscy

Podróżna 48

89-320 Wysoka

3. Skarb Państwa

Starosta Pilski

Al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

4. a/akta

IF-W