ZPP.271.5.2014 Wysoka, dnia 28lipca 2014 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe polegające na dowozie uczniów z terenu Gminy Wysoka do Samorządowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wysokiej i Szkół w Pile w terminie od 01.09.2014 roku do 26.06.2015 roku” 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

I. Jako najkorzystniejszą  ofertę wybrano:

Dla części I autobus:

DAV TRANS Dawid Bohn

Ul. Dworcowa 10, 89-320 Wysoka

Dla części II bus:

Usługi Przemysłowe, Handel Artykułami Przemysłowymi, Stanisław Ciesielski

Ul. Strzelecka 5a/2, 89-320 Wysoka

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść ofert odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W/w oferty uzyskały największą liczbę punktów dla danej części zamówienia.

 

Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Dav Trans, Dawid Bohn,

Ul. Dworcowa 10,  89-320 Wysoka

 

Autobus: 100 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z. o.o. 

Ul. Przemysłowa 23, 64-920 Piła

Autobus: 74,54 pkt

3. 

Usługi Transportowe, Handel Artykułami Przemysłowymi

Stanisław Ciesielski

89-320 Wysoka

Autobus: 91,74 pkt 

Bus: 100 pkt

 

 

 

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka