ZPP.271.2.2014 Wysoka, dnia 18 kwietnia 2014 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

I. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1 złożoną przez:

JUL-DOM, Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:

Została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza cenowo.

Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja, jedyne kryterium – najniższa cena

1.

JUL-DOM, Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

100,00

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka