ZPP.271.9.2013 Wysoka, dnia 24 grudnia 2013 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługi Transportowe polegające na uczniów do Samorządowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wysokiej w terminie od 02.01.2014 roku do 27.06.2014”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

USŁUGI TRANSPORTOWE

HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI

Stanisław Ciesielski

Ul. Strzelecka 5a/2, 89-320 Wysoka

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

TELE-BUS, Sławomir Urbanek

Ul. Ks. B. Domańskiego 29

77-430 Krajenka

82,14

2.

DAV TRANS , Dawid Bohn

Ul. Dworcowa 10

89-320 Wysoka

97,46

3

USŁUGI TRANSPORTOWE

HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI

Stanisław Ciesielski

Ul. Strzelecka 5a/2

89-320 Wysoka

100,00

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka