ZPP.271.8.2013 Wysoka, dnia 18października 2013 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Mała, gm. Wysoka”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

I. Jako najkorzystniejszą  ofertę wybrano:

Zakład Ogólnobudowlany

„MARK” , Mariusz Kądziołka

Ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

 

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Zakład Usługowo-Handlowy, Usługi Sprzętem Budowlanym, Wojciech Kaczmarek

Ul. Rolna 23

64-820 Szamocin

 

96,11

2.

POL-DRÓG Piła, sp. z o.o. 

Ul. Wawelska 106

64-920 Piła 

 

49,94

3. 

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

Michał Kaliski

Ul. Św. Walentego 23, 89-320 Wysoka

 

91,18

4.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

Ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

 

100,00

5.

Usługowy Zakład Ogólnobudowlany

Kazimierz Dziuba

Ul. Racławicka 9

 89-350 Miasteczko Krajeńskie

 

96,25

6.

TEAM-BUD, Wojciech Maciaszczyk

Ul. Śniadeckich 13A/27

64-920 Piła

 

65,25

 

 

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka