ZPP.271.7.2013    Wysoka, dnia 14października 2013 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 350.000,00 na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2013 roku”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą,wybrano ofertę złożoną przez:

Nadnotecki Bank Spółdzielczy

Ul. Kościuszki 41

89-340 Białośliwie

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Ul. Strzelecka 1

89-320 Wysoka

94,66

2.

Nadnotecki Bank Spółdzielczy

Ul. Kościuszki 41

89-340 Białośliwie

100,00

 

 

                                                                                   mgr inż. Marek Madej

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka