ZPP.271.5.2013 Wysoka, dnia 22 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę boiska sportowego wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„BRUBUS”

Usługi Budowlane

Michał Haiński

Ul. Pocztowa 3, 89-320 Wysoka

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

 

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

Ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

 

83,38

2.

„BRUBUS” , Usługi Budowlane

Michał Haiński

Ul. Pocztowa 3, 89-320 Wysoka

 

 

100,00

 

 

 

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka