ZPP.271.3.2013   Wysoka, dnia 24lipca2013 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt i budowę dużego placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

I. Jako najkorzystniejszą  ofertę wybrano:

„JUL-DOM” , Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Łączna punktacja – jedyne kryterium cena

1.

Fior Sp. z o.o.

Ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

 

90,57

2.

„NOWUM”, Wyposażenie placów zabaw,

Sławomir Chmieliński

Grom 36, 12-130 Pasym

 

89,03

3. 

PIKA, Radosne Parki, Danuta Mularska

Ul. Argentyńska 26

59-220 Legnica

 

91,20

4.

Moje Bambino Sp. z o.o. SKA

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

 80,60

5.

„MAJA”, Ewelina Piotrowska

Ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia Górna

 

90,89

 

6.

 

 

„JUL-DOM” , Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6

71-172 Szczecin

 

100,00

 

7

„PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski

Ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice

oferta wykluczona art. 24 ust. 2 pkt 4

 

mgr inż. Marek Madej

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka