PP.67330.1.2013.

Wysoka, dnia 17 maja 2013 roku

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na podstawie art. 104, (49) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/t.j. Dz.U. z 2013 r., nr 267 j.t./, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, art. 53 ust. 1- 4 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012 r., nr 647 ze zm./, na wniosek; Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Chodzież, ul. Mostowa 4, 64-800 Chodzież,

- została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

budowa linii kablowej średniego napięcia (SN-15 kV), stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia (n.n. 0,4 kV) z przyłączem, w obrębie ewidencyjnym wsi Wysoka Wielka na działkach nr: 13, 16, 22, 33/2”.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Marek Madej