PP.67330.1.2013                             Wysoka, dnia 17 kwietnia 2013 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012 r., nr 647 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., nr 267 j.t./,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że w dniu 28 marca 2013 roku, zostało wszczęte na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Chodzież, ul. Mostowa 4, 64-800 Chodzież, postępowanie wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  budowa linii kablowej średniego napięcia (SN-15 kV), stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia (n.n. 0,4 kV) z przyłączem, w obrębie ewidencyjnym wsi Wysoka Wielka na działkach nr: 13, 16, 22, 33/2”.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

 

 

                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka                                                                                                                           

                                                                        Marek Madej

 

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwest.

-  gabloty ogłoszeń (UMiG w Wysokiej, gablota sołecka)

- BIP

- w miejscu lokalizacji inwestycji

2. a/akta

IF-W