ZPP.271.10.2012 Wysoka, dnia 18października 2012 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w miejscowości Wysoka: ul. Ogrodowa – kierunek ul. Pocztowa”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

„PUMAK” spółka z o.o.

Ul. Kcyńska 45, 89-200 Szubin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. 

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

 

1.

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

„PUMAK” spółka z o.o.

Ul. Kcyńska 45, 89-200 Szubin

 

 

 

100,00

 

 

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka